Zpráva o průhlednosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI

NEZÁVISLÉHO AUDITORA

.

vydaná dle zásad § 43 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech

za rok 2010

Auditorská společnost: oprávnění KAČR č. 314

KM Audit, s.r.o., se sídlem Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 25307410

A)

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Vlastníci obchodních podílů:

1. Ing. Lubomír GABRIEL, podíl: 250/300, tj. 83,33 %, nar. 3.3.1955, auditor oprávnění č. 1425 KAČR od 8.11.1995, jde o jediného zaměstnaného auditora v naší společnosti

2. KM AUDIT PLUS, k.s., podíl: 50/300, tj. 16,67%, IČ: 25868039, se sídlem Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín

B) Popis sítě – naše auditorská společnost nepatří do žádné sítě

C) Struktura řízení auditorské společnosti:

- řízení společnosti provádí osobně Ing. Lubomír GABRIEL, který je jednatelem

společnosti od 29. 11. 1996

D) Vnitřní systém řízení kvality auditora je prováděn standardními postupy dle

příslušných Směrnic Komory auditorů České republiky

E) Poslední kontrola kvality dle § 24 zákona č. 93/2009 Sb. proběhla

v koncem roku 2009 – uzavřeno zápisem čj. 1779/2009 ze dne 17. 12. 2009

(k RPD č. 942/2009)

F) Seznam subjektů veřejného zájmu, u kterých naše společnost provádí povinný

audit v účetním období r. 2010, jde pouze o jednu společnost:

Ověřili jsme účetní závěrku k 31. 10. 2010 společnosti R.E. uzavřený investiční fond, a.s.,

se sídlem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ: 28545320 (společnost je zapsána v OR

vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15122), tj. rozvahu k 31. říjnu 2010, výkaz

zisku a ztráty za období od 1. 10. 2009 do 31. 10. 2010 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu

použitých významných účetních metod.

G) Vyjádření o nezávislosti činnosti auditorské společnosti:

Naše auditorská společnost včetně jejího statutárního auditora je zcela nezávislá

na výše uvedené auditované akciové společnosti – subjektu veřejného zájmu. Byl

proveden vnitřní přezkum dodržování nezávislosti, což v případě jediného

zainteresovaného auditora č. 1425 Ing. Gabriela je formou jeho potvrzením i přes

výbor pro audit (u auditovaného Fondu tuto funkci plní dozorčí rada)

H) Vyjádření k přístupu, který auditorská společnost sleduje v oblasti průběžného

vzdělání statutárních auditorů podle § 9 zákona o auditorech:

Vzdělávání se provádí podle standardních zásad vydaných KAČR,

Podle evidenčního záznam o účasti auditora na profesním vzdělávání v roce 2010

podle Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání Komory auditorů

ČR byla účast na školeních v rozsahu 64 hodin splněna.

I) I) Finanční informace vypovídající o postavení auditorské společnosti na trhu:

II)

- Celkový obrat: 2.617 tis. Kč

- Povinný audit závěrek: 1.956 tis. Kč

- Odměny za jiné ověřovací služby: 0

- Služby daňového poradenství a další neauditorské služby: 473 tis. Kč

- Ostatní: prodej HIM a ostatní provozní a finanční výnosy: 188 tis. Kč

J) Informace týkající se způsobu výpočtu odměny osob, které vykonávají funkci

klíčového auditorského partnera:

Vzhledem k tomu, že jsme velmi malá auditorská společnost s jedním auditorem-

Společníkem, tak způsob výpočtu odměny auditora je pouze na bázi paušální

měsíční mzdy.

Obchodní jméno auditorské společnosti: KM Audit, s.r.o.

Sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: 314

Podpis auditora: Ing. Lubomír GABRIEL, jednatel společnosti, auditor č. 1425

Datum vypracování zprávy: 31. března 2011

Zpět na výpis aktuálních novinek

KM Audit, s.r.o.

IČ: 253 074 10

Sídlo: Kollárova 528/1, 767 01 Kroměříž

Kancelář: tř. Tomáše Bati 299, budova a.s. SPUR, 764 22 Zlín-Louky

Osvědčení auditorské společnosti KA ČR č. 314 od 13.01.1999

Jsme členové
Komory auditorů České republiky
a Komory daňových poradců ČR.